Acta Asemblea Xeral 29-03-2016

Día da reunión: Martes 29 de febreiro de 2016.

Hora da reunión:  21:00 h.

Lugar:  Bar Gallardo, Puxeiros.

Composición da mesa:

 • Moderador/a: Roberto Rodríguez.
 • Secretario/a:  Martín Vázquez Fernández

Asisten __13__ simpatizantes.

Sendo as __21:15___ horas do día indicado, damos comezo a reunión da asemblea de GañaMos Asemblea Veciñal para tratar a seguinte orde do día:

ORDEN DO DÍA:  

Orde do día:

 1. Lectura e aprobación da acta da asemblea anterior. (punto proposto pola organización)
 2. Fixar estratexia política institucional a longo prazo.
 3. Acordos da Xuntanza Intermareal.
 4. Conformar Grupos de Traballo e a composición da Comisión Permanente.
 5. Abordalas mocións que sexan presentadas pola vía de urxencia nos vindeiros días.
 6. Carencias, descoordinación e incompatibilidades dos concelleiros.
 7. Convocar para xa unha xuntanza cos veciños en Guizán (Plantel). Divulgar por notas colocadas nos lugares máis visibles da parroquia e axudarnos da megafonía si dispomos.
 8. Fixar día e lugar para a seguinte asemblea e o seu orde do día.

 

 1. Lectura e aprobación da acta da asemblea anterior.

Aprobada por maioría sen obxeccións. Intervén un membro do grupo para pedir o libro de actas, o libro de contas e a ficha de afiliados. Respóndeselle que os dous últimos están en mans do tesoureiro e que non contamos con libros de actas se ben tódalas actas están a disposición do grupo en liña. Queda no aire a compra do libro e a forma de tomar actas.

Despois da lectura da acta decídese reestruturar a orde do día en función das necesidades prácticas, abordando primeiramente o punto 5, despois o 6, 3, 4 e 7.

 1. Abordalas mocións que sexan presentadas pola vía de urxencia nos vindeiros días.

Os concelleiros repártense as mocións para expor e comentan o resultados das comisións informativas que tiveron lugar dende a última reunión.

 1. Carencias, descoordinación e incompatibilidades dos concelleiros.

Pablo Castro fai unha exposición dos erros do grupo e pide a dimisión de dous concelleiros, Aurora Xiráldez e Fco. Troitiño. Da banda de A. X., alude ó incumprimento do código ético, no referente á pactos con outras asociacións, en relación a creación de “Mulleres x Mos”, así como a acumulación de cargos que efectuou dende a súa entrada no concello. No referente á F.T., pídese a súa dimisión por incumprimento de funcións como as de estar da rúa, alúdese a súa preferencia por outras actividades (relación coa prensa, etc.) no canto do contacto cos veciños.  Así mesmo, alude ós atrancos que este concelleiro está a pór ó traballo dos grupos, en referencia a comentarios sobre o grupo do PXOM.

Despois disto intervén Julio, aludindo a falta de posta de funcionamento dos grupos e João para resaltar a falta de organización.

Dadas estas palabras ábrese a discusión. Román fai constar en acta que se a solución é facer dimitir cando non nos gusta o que vemos “o que se vaia de aquí son eu”. Despois de dar todos a opinión sobre o exposto e sobre as posibles solucións acordase o seguinte: facer unha votación para levar a seguinte Asemblea Xeral como punto específico unha moción de confianza para os dous concelleiros aludidos.  Aceptado isto, os concelleiros implicados saen da sala para non interferir nas votacións. O resultado é: 5 votos a favor, 5 en contra e unha abstención. Tras rematar a votación Pablo Castro, impulsor da cuestión, abandona a sala por non estar de acordo co resultado. Ante o abandono do membro impulsor da cuestión decídese non repetir a votación, como era esperado, para ver se algún dos membros cambiaría o sentido do voto e dáse por pechado o tema.

 1. Continuar co artellamento dos grupos de traballo sectorial e da configuración da comisión permanente. (punto proposto pola organización).

Lense os diversos grupos e anótase xente que non se anotara. Acórdase que a próxima vez que se trate este punto será cunha dinámica de separar os grupos e poñelos a traballar na propia asemblea.

 1. Acordos da Xuntanza Intermareal.

Cristóbal pon ós asistentes ó tanto dos avances. Fai tamén un chamamento para entrar nos grupos de traballo.

 1. Convocar para xa unha xuntanza cos veciños en Guizán (Plantel). Divulgar por notas colocadas nos lugares máis visibles da parroquia e axudarnos da megafonía si dispomos.

Acórdanse unha serie de medidas para realizar a charla. Pegada de cartaces, persoa que contacte co Plantel, etc.

 1. Fixar día e lugar para a seguinte asemblea e o seu orde do día.

Queda a data sen fixar.

**Queda acordado, fóra da orde do día, que o grupo de whatsapp non é un medio de debate senón de información. O lugar para debater son as xuntanzas semanais ou as asembleas xerais, nas que incluír os puntos que se queira.

Excedido o tempo máximo de duración da asemblea e pospoñendo así os puntos que restan para a seguinte convocatoria, levántase a sesión sendo as __23:00___ horas do día citado, de todo o cal damos fe e firmamos a presente co visto e prace como secretario/a e moderador/a desta sesión.

 1. e pr. do MODERADOR e do SECRETARIO a  _29_ de _marzo_ do 2016.