Regulamento interno organización asemblea

Pretendese dotar de axilidade as asembleas pero tamén da maior participación posible.

1.- Nomear moderador/a e secretario/a a ser posible de forma rotatoria buscando a amplia participación de todolos membros sa asemblea.

1.1- O moderador escolle unha persoa que de  lectura da acta da anterior asemblea, a ser posible unha persoa distinta cada vez.

2.- Recoller o rexistro de participantes.

3.- Abrir proceso para a incorporación de novos puntos no orde do día sendo potestad do moderador/a reordenar a orde do día según a sua prioridade.

4.- Limitar as intervencións a un máximo de 2 minutos agás no caso da persoa que por propoñer ou redactar o punto do dia a debatir podera gozar do favor do moderador/a para extenderse na sua intervención e ademáis serrá o que abra dito punto.

5.- As intervencións deben axustarse o ámbito do punto das orde do día en discusión.

6.- O/a moderador/a controlará os turnos e tempos de intervención tendo en conta un criterio de favorecer a maior diversidade de intervintes por riba da orde de petición de palabra.

7.- A duración total da semblea non debe sobrepasar os 120 minutos, sendo 90 minutos a duración adecuada.